Bike Kanciapa Świeradów-Zdrój

Regulamin wypożyczalni Bike Kanciapa

 1. Wypożyczający ma obowiązek zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu oraz cennikiem, jeśli akceptuje ich postanowienia może przystąpić do wypożyczenia sprzętu. Klient decydując się na wypożyczenie sprzętu jest świadomy, że zawiera umowę cywilnoprawną z Bike Kanciapa Kamil Marchański zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 2. Sprzęt, będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością podmiotu:

Bike Kanciapa Kamil Marchański

Bronka Czecha 6/4

59-850 Świeradów – Zdrój

NIP: 613 151 76 23

 1. W celu wypożyczenia sprzętu należy:
   • przedstawić dwa dokumenty tożsamości ze zdjęciem, tj. dowód osobisty oraz prawo jazdy
   • mieć ukończone 18 lat,
   • zawrzeć umowę na wypożyczenie roweru oznaczającą akceptację warunków wypożyczalni,
   • wpłacić kaucję na pokrycie ewentualnych szkód zaistniałych w trakcie użytkowania roweru/sprzętu,
   • wnieść opłatę w wysokości 500zł za wypożyczenie przedmiotu najmu.
 1. Osobom będącym pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających rowery nie będą wypożyczane.
 2. Na jeden komplet dokumentów można wypożyczyć jeden rower wraz z dodatkowym wyposażeniem. Wyjątek stanowi rodzina oraz grupy zorganizowane po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji przez pracownika wypożyczalni. Wypożyczający ma świadomość, że ponosi odpowiedzialność za całą grupę i sprzęt jej powierzony. Osoby nie posiadające ww. dokumentów nie mogą dokonać wypożyczenia.
 3. Wypożyczany rower jest czysty i sprawny technicznie i sprawny powinien zostać zwrócony do wypożyczalni. Mycie roweru po wypożyczeniu leży po stronie wypożyczalni.
 4. Rower należy zwrócić do wypożyczalni w ustalonym w umowie i opłaconym terminie w godzinach otwarcia wypożyczalni tj. 9.00 – 17.00. Przedmiot najmu musi być zwrócony sprawny i kompletny. Ewentualne uszkodzenia elementów eksploatacyjnych powstałych w trakcie najmu (tj. dętka, opona) wypożyczający pokrywa we własnym zakresie lub za pośrednictwem wypożyczalni pokrywając wynikłą z tego tytułu należność.
 5. Zwrot roweru po terminie spowoduje naliczenie dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem. W przypadku opóźnienia zwrotu należy poinformować pracownika wypożyczalni. Wypożyczalnia pobiera opłatę za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w wysokości 40 zł, przy czym po rozpoczęciu 3 godziny Wypożyczający zostanie obciążony całkowitą kwotą najmu za rozpoczętą dobę.
 6. Brak przedłużenia najmu i brak zwrotu przedmiotu najmu z dniem/ godziną zakończenia najmu zgodnie z zawartą umową, bez powiadomienia i zgody wypożyczalni, traktowany będzie jak przywłaszczenie pojazdu przez Wypożyczającego i zgłoszony właściwym organom ścigania.
 7. Rower elektryczny, czyli posiadający dodatkowe wspomaganie, zasilany silnikiem elektrycznym z baterii, udostępniany jest z naładowanym w 100% akumulatorem.  Wypożyczalnia zastrzega sobie, że jednodniowe wypożyczenie obejmuje jeden pełny cykl naładowania baterii.
 8. Na życzenie Wypożyczającego do roweru elektrycznego, w przypadku jednodniowego wypożyczenia, może być udostępniona ładowarka. Udostępnienie następuje nieodpłatnie Do najmów dłuższych niż jednodniowe ładowarka udostępniana jest obligatoryjnie. Zabrania się ładowania rowerów inną niż fabryczna, przeznaczona do tego ładowarka.
 9. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt, a wysokość odpowiedzialności ograniczona jest wartością katalogową przedmiotu najmu.
 10. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości oraz wykorzystania go w bezpieczny i zgodny sposób z przeznaczeniem oraz zasadami ruchu drogowego w przypadku poruszania się po drogach publicznych.
 11. Zabrania się przekazywania roweru osobom trzecim.
 12. Wypożyczający jest osobiście odpowiedzialny za wypożyczony sprzęt. Rower nie posiada ubezpieczenia od szkód powstałych wskutek niewłaściwego użytkowania, szkód mechanicznych oraz kradzieży poza miejscem przechowywania tj. wypożyczalni. Najemca użytkując rower ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczne przechowywanie i zabezpieczenie roweru bądź jego podzespołów, przed ewentualną kradzieżą.
 13. Wypożyczający ponosi pełne koszty skradzionego roweru lub jego naprawy przy zastosowaniu oryginalnych/ fabrycznych części. Wartość wypożyczonego sprzętu podana jest na stronie producenta i jest ona podstawą do wyznaczenia wysokości ewentualnego roszczenia.
 14. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody od momentu wypożyczenia roweru do czasu jego zwrotu. Stan techniczny będzie sprawdzany przez pracownika wypożyczalni w momencie zwrotu roweru w obecności Wypożyczającego.
 15. W przypadku uszkodzenia roweru, bądź jego części wynikającego z użytkowania niezgodnie z jego przeznaczeniem, wypożyczalnia naliczy opłatę za usługę naprawy, i/bądź zakup nowej części oraz wymiany. Opłata pobierana jest z kaucji, a w przypadku, gdy koszt uszkodzenia przewyższa kwotę kaucji wypożyczający zobowiązany jest do pokrycia całego kosztu naprawy.
 16. Kaucja zwrotna za wypożyczenie jednego roweru wynosi 500 zł. W niektórych przypadkach kaucja ustalana jest indywidualnie i jej wartość znajduje się na umowie. Kaucja podlega zwrotowi po zakończeniu trwania umowy, jeżeli rower zostanie oddany sprawny techniczne, a fakt ten zostanie potwierdzony przez pracownika wypożyczalni. Zwrot kaucji następuje taką samą metodą płatności jaką została przyjęta.
 17. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do monitorowania przedmiotu najmu za pomocą nadajnika GPS. Wypożyczalnia może posługiwać się sygnałem GPS w celu namierzenia klienta potrzebującego pomocy lub w celu odnalezienia skradzionego roweru. GPS nie stanowi jednak przeniesienia odpowiedzialności na wypożyczalnie za wypożyczony sprzęt. Nadajniki montowane są losowo, bez obowiązku informowania o tym fakcie Wypożyczającego i bez konieczności uzyskania jego zgody.
 18. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest w całości i płatna z góry.
 19. Wypożyczający może dokonać rezerwacji roweru z wyprzedzeniem i w tym celu dokonuje bezzwrotnej opłaty w wysokości 50% należności. W przypadku nieprzystąpienia do umowy najmu przez Wypożyczającego, wpłacona kwota rezerwacyjna przepada na rzecz Wypożyczalni.
 20. Wypożyczający rezerwując rower zobowiązuje się do jego odbioru i uiszczenia całości zapłaty należnej za wypożyczenie do godziny 13:00 w dniu, w którym wypożyczenie następuje. W przypadku nie podjęcia roweru w wyznaczonym terminie wpłacona zaliczka przepada w całości na rzecz wypożyczalni, bez możliwości ubiegania się o jej zwrot a rezerwacja zostaje anulowana.
 21. W indywidualnych przypadkach wypożyczalnia może rozpatrzyć możliwość przeniesienia rezerwacji na inny termin, co uwarunkowane jest przede wszystkim dostępnością sprzętu. W tym celu należy złożyć stosowne zapytanie drogą mailową 3 dni przed terminem realizacji usługi wypożyczenia (rezerwacji).
 22. Wypożyczający ma świadomość, że jeżdżenie na rowerze związane jest z ryzykiem doznania urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci klienta lub osoby trzeciej. podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
 23. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Wypożyczającego.
 24. Dane Wypożyczającego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą wynajęcia sprzętu, aż do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

Bike Kanciapa

Ul. Stefana Batorego  2a

Świeradów-Zdrój

Godziny otwarcia

09:00 – 17:00
Cały tydzień

Szybki kontakt

Tel: 500 804 900
kontakt@bikekanciapa.pl

Partnerzy

Hotel St. Lukas

Izerriders

O’NEAL

Pogoda
+1
°
C
H: +
L: +
Świeradów-Zdrój
Środa, 13 Listopad
Prognoza 7-dniowa
 
Czw Pt So Nie Pn Wt
+ +11° +11° + +11° +
+ + + + +